Home >>2016 07 issue list
CHEN Ping1,2 , TANG Ren-yuan1 , HAN Xue-yan1 , TONG Wen-ming1

2016 07 [1-7][Abstract](229)[pdf 2651KB](231)
LIU Gang1,2,3 , ZHANG Qiang1,2,3 , MAO Kun1,2,3

2016 07 [8-16][Abstract](376)[pdf 2443KB](513)
 HE Qing1 ,MAO Xin-hua1,2 ,CHU Dong-liang1

2016 07 [17-23][Abstract](189)[pdf 1774KB](500)
WEI Xin-lao1 , DING Sha1,2 , SHI Dan-dan1,2 , XING Yan-kai1

2016 07 [24-31][Abstract](219)[pdf 2975KB](250)
 PHAM Van-tien1,3 ,Trillion Q. ZHENG1 , YANG Zhong-ping1 , LIN Fei1 , SONG Wen-sheng2 , DO Viet-dung3

2016 07 [32-39][Abstract](243)[pdf 1960KB](402)
 LI Yan-ling, HUANG Li-min, HE Zheng-you, LIU Ye-ran


2016 07 [40-48][Abstract](236)[pdf 3332KB](234)
LI Yong-dong1,2 , XIE Yong-liu1 , CHENG Zhi-jiang1 , DONG Bo2 ,QIU Lin2 , FAN Xiao-chao1


2016 07 [49-57][Abstract](275)[pdf 4527KB](338)
CHEN Nan, WEI Ting-cun, CHEN Xiao

2016 07 [58-64][Abstract](231)
ZHOU Hong-wei1,2 , SUN Li-ping1 , WANG Shuai1 , LIU Tian-shi1 , XIE Peng-hao2

2016 07 [65-73][Abstract](339)[pdf 3030KB](336)
 HU Cun-gang1,2,3 ,HU Jun1 ,MA Da-jun1 ,WANG Qun-jing1,2,3 ,LUO Fang-lin1,4


2016 07 [74-81][Abstract](322)[pdf 3030KB](315)
SHI Xian-jiang, FANG Qin-guo, ZHAO Xiao-wen, DU Heng, SI Jun-shan

2016 07 [82-87][Abstract](324)[pdf 1633KB](315)
JIN Nan, KANG Dong-yi, CUI Guang-zhao

2016 07 [88-94][Abstract](172)[pdf 2338KB](194)
YUAN Ye1 , SUN Yu-kun2 , ZHANG Wei-yu1 , XIANG Qian-wen1 , ZHOU Yun-hong2 , JU Jin-tao1

2016 07 [95-101][Abstract](143)[pdf 1896KB](308)
WANG Qiang, TANG Chao-yin, WANG Tian-shi, LIU Xiao-qin

2016 07 [102-110][Abstract](299)[pdf 1976KB](287)
HOU Hai-liang1,2 , NIAN Xiao-hong1 , PENG Zhi1 , WANG Zhong1

2016 07 [111-118][Abstract](217)[pdf 1816KB](262)