Electric Machines and Control
Pre-publication
Forthcoming
CAO Guang-zhong1 , HUANG Su-dan2 , WANG Ji-huan1 , DUAN Ji-an3 , QIAN Qing-quan2
2016 06: 1-8 (635) [Abstract] [PDF: 809KB]
 ZHANG Meng-hua1 , CHENG Xin-gong1 , ZONG Xi-ju1 , WANG Hong-jie2 , WANG Yu-zhen1
2016 06: 9-16 (484) [Abstract] [PDF: 663KB]
LU Yi-ping1 , ZHANG Dong-xue1 , SUN Bo1 , WANG Zuo-min1 , LI Meng-qi2
2016 06: 26-31 (404) [Abstract] [PDF: 474KB]
HU Cun-gang1,2,3 , HU Jun1 , ZHANG Yun-lei2 , WANG Qun-jing1,2,3 , CHEN Quan1,2,3
2016 06: 32-41 (659) [Abstract] [PDF: 641KB]
LI Jing-song1 , YANG Qing-xin1,2 , LI Yong-jian1 , ZHANG Chang-geng1
2016 06: 42-49 (442) [Abstract] [PDF: 660KB]
LEI Bin-bin1 , BAO Hong1 , XU Qian2
2016 06: 50-62 (450) [Abstract] [PDF: 760KB]
KOU Bao-quan1 , CAO Hai-chuan1 , Zhang Xiao-chen2
2016 06: 77-86 (710) [Abstract] [PDF: 881KB]
ZHANG Xiao-bing, LI Yun-hui, CAO Wei
2016 06: 87-93 (470) [Abstract] [PDF: 439KB]
ZHAO Xue-feng1 , PU Lu1 , JU Ze-li1 , HUANG Guo-qiang1 , L Liang1 , ZHAO Wen-yan2

2016 06: 94-101 (474) [Abstract] [PDF: 663KB]
LI Zhao, WANG Da-zhi, SHI Tong-yu, ZHENG Di
2016 06: 102-107 (395) [Abstract] [PDF: 488KB]
Electric Machines and Control
(Founded in 1997 Bimonthly)
Competent
Heilongjiang Provincial Department of Education
Host
Harbin University of Science and Technology
Editor
Ge Bao-Jun
Address
Nangang District, Harbin, Xuefu 52
Zip code
150080
Phone
0451-86396392
Standard Serial Number
ISSN 1007-449X
CN 23-1408/TM
Youfadaihao
14-46
Price
180.00