Electric Machines and Control
Pre-publication
Forthcoming
 WU Yong-cong 1 , RUAN Jiang-jun 1 , LI Peng 2 , LONG Ming-yang 1 , GONG Yu-jia 1
2020 07: 1-11 (383) [Abstract] [PDF: 5138KB]
 GUO Xi-zheng, YUAN Jia-qi, YOU Xiao-jie, ZHANG Zi-yu
2020 07: 12-19 (368) [Abstract] [PDF: 2190KB]
Electric Machines and Control
(Founded in 1997 Bimonthly)
Competent
Heilongjiang Provincial Department of Education
Host
Harbin University of Science and Technology
Editor
Ge Bao-Jun
Address
Nangang District, Harbin, Xuefu 52
Zip code
150080
Phone
0451-86396392
Standard Serial Number
ISSN 1007-449X
CN 23-1408/TM
Youfadaihao
14-46
Price
180.00